Elszámolási és forintosítási információk

Kedves Ügyfelünk ezen az oldalon minden szükséges dokumentumot megtalál az elszámolási forintosítási információkkal kapcsolatban.

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2014. évi XXXVIII. törvény (Elszámolási törvény)  1. § (1) bekezdése szerint:

„1. § (1) E törvény hatálya a 2004. május 1. napja és az e törvény hatálybalépésének napja között kötött fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha annak részévé a 3. § (1) bekezdése vagy a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel vált.” 

Az Elszámolási törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre tekintettel a forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződések esetében abban az esetben áll fenn az elszámolási kötelezettség, amennyiben az Elszámolási törvény 3. § (1) bekezdése vagy a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel a szerződés részévé vált.

Az Elszámolási törvény 3. § (1) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerint:

„3. § (1) A fogyasztói kölcsönszerződésben - az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével - semmis az a kikötés, amely szerint a pénzügyi intézmény a kölcsön-, illetve a lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására a vételi, a tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként a folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli.

4. § (1) Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában vélelmezni kell, hogy tisztességtelen az annak részét képező egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés - az egyedileg megtárgyalt feltétel kivételével -, tekintettel arra, hogy az nem felel meg: (…)”

A forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződések esetében a 3. § (1) bekezdés szerinti kikötés szerződés részéve válása fogalmilag kizárt, így amennyiben az Elszámolási törvény 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel nem vált a szerződés részévé, az Elszámolási törvény hatálya nem terjed ki a forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződésekre, így e szerződések vonatkozásában elszámolási kötelezettség sem keletkezik.

A fentiek alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társaságunkkal kötött forint alapú jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződéseink nem esnek az Elszámolási törvény hatálya alá, így e szerződések vonatkozásában elszámoló levelet nem küld ki Társaságunk 2015. szeptember 30. napjáig!


MNB tájékoztató az Elszámolási és forintosítási tudnivalókról

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről (forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában)

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában)

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről (deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában)

Az elszámolást Társaságunk a 2014. évi XL. törvény 15. §-a szerint bejelentett, ennek hiányában azon címre postázza, amely címre a fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos időszakos tájékoztatási kötelezettségét teljesíteni köteles.

Közzétételek elszámolási kötelezettségek teljesítéséről

2014. ÉVI XXXVIII.TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT - A HITELINTÉZETEKET TERHELŐ - ELSZÁMOLÁS KÖTELEZETTSÉGE FELADATÁNAK VÉGREHAJTÁSA SORÁN ELVÁRT ÜGYFÉL-, HITELINTÉZET (PÉNZÜGYI SZERVEZET) KAPCSOLATA MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

1. számú nyomtatvány: Adatváltozás bejelentő nyomtatvány

2. számú nyomtatvány: Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

3. számú nyomtatvány: Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

4. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 1.

5. számú nyomtatvány: Elszámolási igény kérelem 2.

6. számú nyomtatvány: Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

7. számú nyomtatvány: Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

9. számú nyomtatvány: Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és a kamatmódosítás mellőzéséhez

10. számú nyomtatvány: Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történt érvényesítéséről

11. számú nyomtatvány: Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Elszámolási igény bejelentése történhet:

a.) személyesen az ügyfélfogadási helyen: R70 Business Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 2. emelet 202. irodahelyiségben

b.) postai úton: a 1385 Budapest, Pf. 820. postafiók címre postázva

c.) elektronikusan: info@suidex.com e-mail címre megküldve

A fogyasztónak a nyilatkozat megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van, ez esetben a Társaságunk ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást,külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okiratot fogad el.

Panaszkezelés

8. számú nyomtatvány: Panaszbejelentő nyomtatvány a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési tájékoztató az elszámoláshoz kapcsolódóan

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

PBT előtti elájrás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége: http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany

PBT elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntések megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minta internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége:  http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

A 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól